Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Vadība>Mārketings un reklāma>Mārketinga un reklāmas bakalaura darbi

Mārketinga un reklāmas bakalaura darbi (13 darbi)

Šķirot pēc
 • Izvērtējums reklāmas jomā Latvijā

  Ievads. Darba mērķis – izvērtēt esošās likumdošanas normas reklāmas jomā Latvijā. Reklāma praktiskajā mārketingā. Reklāmas tirgus attīstības vēsture. Reklāmas jēdziens un nozīme praktiskajā mārketingā. Reklāmas veidi un izplatīšanas līdzekļi. Reklāmas tirgus Latvijā. Likumdošanas normu izvērtējums reklāmas jomā. Vispārējo normatīvo aktu analīze reklāmas jomā. Reklāmas likuma analīze. Konkurences likuma analīze reklāmas jomā. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma analīze reklāmas jomā. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa analīze reklāmas jomā. Latvijas reklāmas profesionāļu ētikas kodeksa analīze. Speciālo normatīvo aktu izvērtējums reklāmas jomā. Radio un televīzijas likums. Azartspēļu un izložu likums. Alkoholisko dzērienu aprites likums. Likums Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Likums Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām. MK noteikumi Nr. 167 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus". Secinājumi. Priekšlikumi.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(65 lappuses)
  2010-05-11
 • Jauno tehnoloģiju izmantošana interneta mārketingā

  Anotācija. Annotation. Аннотация. Ievads. Saīsinājumu un terminu skaidrojums. Interneta mārketings. Definīcija. Internetmārketinga veidi. Meklēšanas sistēmas optimizācija. Maksa par klikšķi. Elektroniskā pasta mārketings. Vēstkopu (NewsGroups) mārketings. Sociālo mediju izmantošana mārketingā. Twitter (mikroblogs). Sociālie tīkli. Blogi (emuāri). Widgets (logdaļa). RSS. Interneta forumi. Video apmaiņa (sharing) 28 Interneta mārketinga pakalpojumu sniedzēji Latvijā. EB marketings. iMedia. Internet Marketing Group (IMG). Salīdzinājums un secinājumi. Personalizācija. "Viens – pret- vienu’’ mārketings. Definīcija. Personalizācijas tipi. Balstīta uz lietotāja profilu. Uz noteikumiem balstītā personalizācija (rule-based). Uz kopienu balstītā personalizācija (comunity based). Uz saturu balstīta personalizācija. Personalizācijas process un metodes. Lietotāja informācijas savākšana. Informācijas analizēšana. Personalizācijas priekšrocības un trūkumi. Biznesa ieguvumi. Personalizācijas trūkumi. Personalizācijas piemēri. Igoogle.com. Amazon.com. Aptauja. Secinājumi un rekomendācijas. Pielikums.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(70 lappuses)
  2009-10-30
 • Klienta lojalitātes analīze: universālveikals "Stockmann"

  Ievads. Teorētiskā pieeja, pamatojums. Pētījuma priekšmets. Marketinga komunikācija. Mārketinga komunikācijas process. Mārketinga komunikāciju komplekss. Integrētās mārketinga komunikācijas. Mārketinga stratēģija uzņēmumā. Marketinga komunikācijas instrumenti produktu virzīšanai tirgū un lojalitātes veicināšanai. Reklāma. Sabiedriskās attiecības. Personiskā pārdošana. Pārdošanas veicināšana. Tiešais mārketings. Klientu lojalitāte. Lojalitātes nozīme. Lojalitātes veidošana. Lojalitātes programmas. Lojalitātes iegūšana. Lojalitātes saglabāšana. Aptauja. Intervija. Universālveikala "Stockmann" darbības raksturojums. Klientu lojalitātes veidošana universālveikalā "Stockmann". Pircēju apkalpošana un pārdošanas darbs. Klientu lojalitātes veidošanas pirmsākumi. Klientu lojalitātes programma. Universālveikala "Stockmann" 2008. gada mārketinga komunikācijas stratēģijas analīze. Pastāvīgo klientu lojalitātes programmas analīze. Secinājumi un priekšlikumi.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(68 lappuses)
  2010-01-11
 • Klientu piesaistes iespējas SIA "Komunikāciju Akadēmija"

  Ievads. Mārketinga apcvienojums. Mārketinga komunikācija un tās mērķi. Mārketinga komunikācijas kompleksa elementi. Reklāma. Pārdošanas veicināšana. Sabiedriskās attiecības. Tiešais mārketings. Reklāmas komunikācijas aspekti un stratēģija. Reklāmas stratēģija un tās mērķi. Reklāmas mērķauditorijas noteikšana. Reklāmas ziņojuma stratēģija. Budžeta sastādīšana. Reklāmas kanālu izvēle. Klientu lojalitāte. Metodoloģijas pamatojums. Intervija kā kvalitatīva pētniecības metode. SIA "Komunikāciju akadēmija" apraksts. SIA "Komunikāciju akadēmija" valdes locekles. Dzintras Riekstiņas daļēji strukturētās intervijas analīze. SVID analīze. Reklāmas izvietošana medijos. Vides plakāts kā medijs. Radio kā medijs. Internets kā medijs. Radošās idejas SIA "Komunikāciju akadēmija" mājas lapas uzlabošanai. Secinājumi. Pielikumi.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(100 lappuses)
  2010-04-08
 • Mārketinga darbības raksturojums: zivjrūpniecība a/s "Kaija"

  Anotācija. Ievads. Diplomdarba mērķis ir raksturot uzņēmuma mārketinga darbību. Īss uzņēmuma raksturojums. Uzņēmuma vēsture. Uzņēmuma raksturojums. a/s "Kaija" pārvaldes struktūra un sistēma. Tirgus izpēte un sadalījums. a/s "Kaija" eksporta tirgus. Vietējais tirgus. Uzņēmumā ražotā produkcija. Konservu grupa. Kulinārijas grupa. Uzņēmuma konkurētspējas novērtējums (SWOT) analīze. Iekšējie faktori. Stiprās puses. Vājās puses. Ārējie faktori. Iespējas. Draudi. Mārketinga MiX. SBV (konservu produkcijas kopums). SBV1 stratēģija (konservu produkcija). Produkts SBV1(konservu produkcijas kopums). Sortiments. Kvalitāte. Iepakojums. Cena SBV1. Izplatīšanas kanāli SBV1. Veicināšana SBV1. SBV2 stratēģija. (kulinārijas produkcija). Produkts SBV2 (kulinārijas produkcijas kopums (ZGK — ražotā pārtikas zivju produkcija)). Sortiments. Izstrādājumu nosaukumi. Sortimenta grupas. Virzošais produkts. Kvalitāte. Iepakojums. Apkalpošana. Cena SBV2 (kulinārijas produkcijas kopums (ZGK ražotā pārtikas zivju produkcija)). Izplatīšanas kanāli SBV2 (ZGK ražotā pārtikas zivju produkcija)). Veicināšana SBV2 (ZGK ražotā pārtikas zivju produkcija). Komercdienesta darba organizācija. Darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana. Izmaksu samazināšanas iespējas. Secinājumi un priekšlikumi. Pielikumi (8 lpp.).
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(58 lappuses)
  2009-03-02
 • Mārketinga iekšējās un ārējās vides analīze: veikals SIA "Nelda"

  SIA "Nelda" mārketinga iekšējās un ārējās vides analīze. Anotācija. Анатация. The Annotation. Ievads. Diplomdarba mērķis ir analizēt SIA "Nelda" mārketinga iekšējo un ārējo vidi. Mārketinga iekšējā vide un tās ietekme uz SIA "Nelda" darbību. Mārketinga vides būtība. Institucionālais menedžments jeb augstākā līmeņa vadība SIA "Nelda". Finanšu dienests SIA "Nelda". Zinātniskās pētniecības daļa SIA "Nelda". Sagādes daļa SIA "Nelda". Ražošanas daļa SIA "Nelda". Grāmatvedība un analīze. Mārketinga tieši ietekmējošā ārējā vide un tās ietekme uz SIA "Nelda" darbību. Piegādātāji. Starpnieki. Pircēji. Konkurenti. Sabiedriskās organizācijas, prese. Likumdošana. Mārketinga netieši ietekmējošā ārējā vide un tās ietekme uz SIA "Nelda"darbību. Demogrāfiskais faktors. Starptautiskās attiecības. Zinātnes un tehnikas attīstības līmenis. Valsts politika. Sociālais faktors. Kultūra. SIA "Nelda" SWOT analīze. Secinājumi un priekšlikums. Secinājumi. Priekšlikumi. Pielikumi.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(52 lappuses)
  2009-10-26
 • Produkcijas noieta veicināšana un loģistikas sistēmas uzlabošanas iespējas zemnieku saimniecībā

  Anotācija. Annotation. Анотация. Ievads. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu un esošo situāciju tirgu, rast risinājumus uzņēmuma produkcijas noieta veicināšanai. Darbs var tikt izmantots kā vadlīnijas uzņēmuma attīstībai. Uzņēmuma apraksts. Vispārējs apraksts. Uzņēmuma mērķi un misija.Uzņēmuma finanšu apskats. Loģistikas sistēmas apraksts. Noliktavu saimniecība. Noliktavas modernizēšanas nepieciešamība. Transports. Uzņēmuma produkcijas un noieta analīze. Uzņēmuma sortiments – SBV. ABC analīze. Mērķa segmenta izvēle tirgū. "Ģeneral Electric" matrica. Tirgus aptveršanas stratēģija. Mērķa tirgus veidi. Mārketinga iespēju analīze. Informācijas vākšana. SWOT analīze. SWOT analīze uzņēmumam. SWOT analīze nozarei. Mārketinga mix jeb 4P. Portera piecu spēku modelis. Intensīvās sacensības drauds. Tirgus izmaiņu drauds. Aizvietotāj preču drauds. Pircēju kaulēšanās drauds. Piegādātāju kaulēšanās drauds. Produkcijas virzīšanas pasākumi. Mārketinga nodaļas izveide. Reklāma. Sabiedriskās attiecības. SBV pozicionēšana tirgū. Patērētāju vērtību hierarhijas plāns. Jaunu tirdzniecības vietu attīstīšana. Secinājumi un priekšlikumi. Pielikumi (12 lpp.).
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(66 lappuses)
  2010-04-11
 • Reklāmas efektivitātes novērtēšana pēc OMD Snapshots analīzes

  Anotācija. Аннотация. Annotation. Ievads. Mērķis: balstoties uz reklāmas izveides, ievietošanas un novērtēšanas principiem, izmantojot OMD Snapshots statistiskos datus, veikt reklāmas kampaņu komunikatīvās efektivitātes novērtējumu. Reklāmas mērķi un reklāmas kampaņas sistēma. Reklāmas budžets, tā apjoms un plānošana. Mediju plānošana un konkrēta medija veida izvēle. Reklāmas dizaina uztvere un tā ietekme uz patērētāja izvēli. Reklāmas efektivitāte un atpazīstamība. Reklāmas efektivitātes novērtēšanas metodes, veidi un kontrole. OMD Snapshots kā statistiskās analīzes instruments. Post-test paņēmieni un veidi. Reklāmas komunikatīvās efektivitātes novērtēšana realizētām kampaņām. SIA Latvija Statoil Post test kampaņai "DUS veikali". SIA Latvija Statoil Post test kampaņai "D Fortis". Efektīgākās reklāmas kampaņas novērtēšana. Secinājumi. Priekšlikumi.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(57 lappuses)
  2010-03-10
 • Reklāmas pielietojuma izpēte: tirdzniecības uzņēmums SIA "Rimi Latvija"

  Anotācija. Annotation. Ievads. Darba mērķis ir izpētīt reklāmas aktivitāšu pielietojumu tirdzniecības uzņēmumā SIA "Rimi Latvija". Teorētiskā daļa. Reklāmas teorētiskais raksturojums. Reklāmas jēdziens un būtība. Reklāmas mērķi un uzdevumi. Reklāmas veidi. Reklāmas veidošanas posmi un to raksturojums. Reklāmas mērķu un uzdevumu noteikšana. Reklāmas izmaksu plānošana. Reklāmas ziņojumu izstrāde. Reklāmas izplatīšanas līdzekļu izvēle. Reklāmas efektivitātes novērtējums. Reklāmas psiholoģiskā iedarbība uz patērētāju. Praktiskā daļa. SIA "Rimi Latvija" darbības raksturojums. SIA "Rimi Latvija" reklāmas aktivitāšu raksturojums un analīze. Patērētāju attieksme pret SIA "Rimi Latvija" reklāmas aktivitātēm. Secinājumi un priekšlikumi. Kopsavilkums. Nosacīto saīsinājumu saraksts. Pielikumi (3 lpp.).
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(87 lappuses)
  2010-01-25
 • Reklāmas veidošana uzņēmumā: šokolādes fabrika A/S "Laima"

  Anotācija. Annotation. Ievads. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma reklāmas veidošanas īpatnības, ietekmējošos faktorus, pamatojoties uz teorētisko bāzi un mūsdienu ekonomiskās vides īpatnībām. Reklāmas būtība un loma tirgus ekonomikā. A/s "Laima" raksturojums. A/s "Laima" vēsturiskā attīstība. Uzņēmuma darbības raksturojums. Reklāmas veidošana uzņēmumā "Laima". Reklāmas loma uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanā. Reklāmas veidošanas process. Reklāmas plānošana, to ietekmējošie faktori. Reklāmas realizācija. Reklāmas kampaņas "Ekstra" analīze. Secinājumi un priekšlikumi.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(68 lappuses)
  2009-10-21
 • Tēla un reputācijas aspekti auditorijas vērtējumā: SIA "Rimi Latvia"

  Ievads. Korporatīvā komunikācija. Korporatīvās komunikācijas pamatnostādnes un galvenie aspekti. Korporatīvās komunikācijas funkcijas un instrumenti. Teorija par reputāciju. Reputācijas pamatnostādnes. Korporatīvās identitātes, korporatīvā tēla un reputācijas atšķirības un to savstarpēja mijiedarbība. Korporatīvā tēla veidošanas aspekti. Iesaistīto pušu ietekmē uz organizāciju un to klasifikācijas. Reputācijas ietekme uz iesaistītajām pusēm. Reputācijas veidošana. Iesaistīto pušu gaidu ietekme uz reputācijas veidošanos. Metodoloģija. Anketēšana. Fokusa grupas intervija. Intervija. Sekundārā datu analīze. Situācijas analīze. Vispārējs SIA Rimi Latvia raksturojums. SIA Rimi Latvia tēla un reputācijas aspekti auditorijas vērtējumā. Pētījuma norise un respondentu profils. Auditorijas apmierinātība kā stūrakmens reputācijas veidošanā. Galvenie reputāciju veidojošie aspekti auditorijas vērtējumā. Rimi Latvia tēla aspekti un spilgtākās īpašības. Auditorijas asociācijas ar Rimi Latvia un galvenās uzņēmuma atšķirības kā priekšrocība tirgū. Deformēta Rimi Latvia uztvere - mātes uzņēmuma valsts ietekme uz Rimi Latvia reputāciju. Fokusa grupas analīze. Secinājumi. Darbs papildināts ar empīrisko daļu - diagrammas ar anketēšanas rezultātiem.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(93 lappuses)
  2010-01-06
 • Tīkla mārketinga attīstība Latvijā

  Anotācija. Annotation. Ievads. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt tīkla mārketinga attīstību un virzību Latvijā, atklājot pozitīvos momentus un trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus tīkla mārketinga sabiedrību un valsts pārvaldes sadarbības uzlabošanai. Tīkla mārketinga attīstība. Tīkla mārketinga definīcija un funkcijas. Tīkla mārketinga izveidošanās vēsturiskie aspekti. Tīkla mārketinga vieta ekonomikā. Klasiskā un tīkla mārketinga salīdzinājums. Tiešais mārketings. Tīkla mārketings un likumdošana. Tīkla mārketinga uzņēmumi valstī. Mārketinga plāni un to realizācija. Sabiedrību darbības raksturojums. "Neways" – veselības produktu izplatīšanas sabiedrība. "Winalite" – veselības produktu izplatīšanas sabiedrība. Tīkla mārketinga darījumu salīdzinošā analīze. Tīkla mārketings un ekonomiskā krīze. Tīkla mārketings un finanšu piramīdas. SVID analīze. Secinājumi un priekšlikumi. Pielikums: Tīkla mārketinga konsultanta goda kodekss. Pielikumi (4 lpp.).
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(79 lappuses)
  2009-10-30
 • Диагностика предприятия "Sportima"

  Darbs krievu valodā. Sporta un atveseļošanās uzņēmuma "Sportima" mārketinga stratēģija.m Маркетинговое управление в современном бизнесе. Стратегия - определения и составляющие. Оценка продуктовой стратегии и ее место в маркетинговой системе управления компанией. Особенности потребительского поведения в области платных оздоровительных услуг у состоятельных латвийцев. Диагностика предприятия Sportima. Общие сведения о компании. Структура предприятия. Рекламная деятельност. Управление маркетингом. Система планирования. Цель компании. Анализ факторов внутренней и внешней среды организации. SWOT анали. Анализ конкурентов. Анализ целевого рынка фирмы и выбор стратегии его охвата. Сегментация рынка для разработки стратегии. Разработка стратегии дифференциации компании Sportima. Факторы формирования стратегии Sportima. Этапы формирования стратегии Sportima. Продуктовая стратегия предприятия. Стратегия развития продуктового ряда Sportima. Заключение.
  Mārketings un reklāma, bakalaura darbs(68 lappuses)
  2010-04-07