Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Rūpniecība un ražošana

Rūpniecība un ražošana (40 darbi)

Šķirot pēc
 • Apstrādes rūpniecība

  Ievads. Latvijas tautsaimniecības nozare – apstrādes rūpniecība. Rūpniecības definīcija un tās nozares. Kas notiek Latvijas rūpniecībā? Kas liecina par situācijas stabilizēšanos ekonomikā. Ekspertu novērtējums. Ekonomisko rādītāju aprēķini. Secinājumi. Priekšlikumi.
  Rūpniecība un ražošana, referāts(8 lappuses)
  2009-12-15
 • Darba spēka organizēšana: pakalpojuma uzņēmumums SIA "Lat Salta"

  Ievads. Analītiskā daļa. Darbaspēka Raksturojums. Darba un izpildītāju iedalījums. Darbaspēka raksturojošie rādītāji. Darbaspēka ietekme uz izmaksu apjomu uzņēmumā. Darbinieku darba rezultātus ietekmējošie faktori. Darba procesā izmantotie resursi. Darbinieku prasmes un spējas. Kontroles un darba organizēšanas sistēma uzņēmumā. Konfliktu situācijas uzņēmumā. Darbinieku motivācija. Ražošanas procesa pilnveidošana. Darbavietu pilnveidošana. Praktiskā daļa. Tirgus raksturojums. Makro vide. Konkurence. SIA "Lat Salta". Saldējuma ražošanas tehnoloģiskais process. Uzņēmuma finanšu rādītāji. Nobeigums.
  Rūpniecība un ražošana, kursa darbs(32 lappuses)
  2010-04-30
 • Finanšu matemātika (2)

  Vienkāršie un sliktie procenti. Vienkāršais un saliktais diskonts. Investīciju efektivitātes novērtējums. Finanšu rentes. Kredīta dzēšana. Ievads. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais objekts. Iekšzemes nodokļa maksātāji. Ārvalstu nodokļa maksātāji — no nerezidentu gūtajiem ienākumiem. Apliekamais ienākums. Ienākumi par kuriem jāmaksā algas nodoklis. Pārējo fizisko personu ienākumi, pa kuriem ir jāmaksā nodoklis. Neapliekamais ienākums. Attaisnotie izdevumi. Neapliekamais minimums. Atvieglojumi. Nodokļus aprēķina. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes atsevišķās Eiropas valstīs. Ierobežojumi darba devējam un darba devējam. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana. Izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākumu gūšanu no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti. Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita. Algas nodokļa ieturēšanas un maksāšanas kārtība. Soda sankcijas. Nobeigums. Pielikums.
  Rūpniecība un ražošana, referāts(12 lappuses)
  2009-03-12
 • Ieguves rūpniecības raksturojums un dinamika

  Powerpoint prezentācija. Ieguves rūpniecība. Enerģētika Latvijā un pasaulē. Mežsaimniecība Latvijā. Statistikas dati un dinamika. Ieguves rūpniecības ieguve pasaulē. Secinājumi.
  Rūpniecība un ražošana, prezentācija(12 slaidi)
  2010-03-30
 • Ieguves rūpniecības raksturojums, dinamika

  PowerPoint prezentācija. Kas tas ir? Enerģētika Latvijā. Mežsaimniecība Latvijā. Meža nozares produkcijas eksports no Latvijas 1992. - 2002. g (milj. Ls). Rūpniecības produkcijas indeksu dinamika. Pasaules enerģētikas struktūra. Ieguves rūpniecības ietekme pasaulē. Ieguves rūpniecības ietekme pasaulē. Secinājumi.
  Rūpniecība un ražošana, prezentācija(13 slaidi)
  2010-03-31
 • Kokrūpniecības attīstības perspektīvas Latvijā

  Kursa darba mērķis ir izpētīt kokrūpniecības nozares attīstību Latvijā, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus kokrūpniecības turpmākajai attīstībai. Autore mērķa sasniegšanai ir izvirzījusi uzdevumus: 1) pamatojoties uz speciālo literatūru, pētīt meža nozares lomu Latvijas ekonomikā; 2) aplūkot kokrūpniecības vēsturi; 3) kādas ir kokrūpniecības kā nozares perspektīvas ES kontekstā; 4) salīdzināt kāda ir kokrūpniecības nozares statuss salīdzinājumā ar citām rūpniecības nozarēm. Kursa darba izstrādei tika izmantotas ekonomiskās un statistiskās (salīdzināšanas, grupēšanas, grafiskās u.c.) analīzes un apraksta metodes.
  Rūpniecība un ražošana, kursa darbs(27 lappuses)
  2011-03-21
 • Latvijas rūpniecība

  Ievads. Rūpniecība. Infrastruktūra. Transports un sakari. Transports. Kravu apgrozība Latvijas ostās. Sakaru sistēmas. Rekreācija un tūrisms. Nobeigums.
  Rūpniecība un ražošana, mājas darbs(5 lappuses)
  2010-03-22
 • Mežsaimniecība Latvijā

  Ievads. Mežu apraksts. Latvijas meža politika. Latvijas Valsts Meži. Meža atjaunošana. Meža ieaudzēšana. Zinātniskās izpētes meži. Secinājums.
  Rūpniecība un ražošana, referāts(11 lappuses)
  2010-05-21
 • Mežu nozares ārējās tirdzniecības dinamika un attīstības tendences Latvijā

  Anotācija. Annotation. Ievads. Starptautiskās tirdzniecības raksturojums. Eksporta būtība un raksturlielumi. Importa būtība un raksturlielumi. Meža nozares analīze. Meža nozares sastāva raksturojums. Investīcijas meža nozarē. Meža nozares SVID analīze. Meža nozares attīstības iespējas un perspektīvas. Koksnes ķīmija. Koksnes perspektīvas siltumenerģijas nozarē. Vīzija 2030. Meža nozares ārējās tirdzniecības dinamikas un bilances struktūras analīze un prognozes. Meža nozares ārējās tirdzniecības bilances dinamika un analīze. Meža nozares ārējās tirdzniecības bilances attīstības prognozes. Prognozēšanas metodes. Meža nozares eksporta un importa dinamikas prognozes. Secinājumi un priekšlikumi. Darbs satur diagrammas un tabulas.
  Rūpniecība un ražošana, bakalaura darbs(98 lappuses)
  2009-11-06
 • Nekustamo īpašumu tirgus Latvijā

  Ievads. Nekustamā īpašuma ekonomiskā nozīme. Nekustamā īpašuma klasifikācija. Nekustamais īpašums. Kustamais īpašums. Nekustamā īpašuma cenas veidošanās. Nekustamā īpašuma nodoklis,
  Rūpniecība un ražošana, konspekts(3 lappuses)
  2011-10-19
 • Operāciju vadība

  Jauna produkta izstrāde. Ražošanas jēdziens, uzdevumi. Uzņēmuma darbības uzsākšanas uzdevumi. Nepieciešamo iekārtu izvēle. Piegādātāju izvēle. Uzņēmumu plānošanas mērķi, uzdevumi, principi.
  Rūpniecība un ražošana, konspekts(2 lappuses)
  2009-10-21
 • Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija

  Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija, tās piemērošana dažādu darbības apjomu uzņēmumos. Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācijas pamatojums. Produkcijas vienības pilnā pašizmaksā ietvertie izmaksu elementi. Pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija. Vispārējo izmaksu pieskaitījuma likmes. Vispārējo izmaksu sadales pamatojums. Pārdales pamatojumi. Uzdevums ar atrisinājumu. Pilnas ražošanas pašizmaksas piemērošana dažādu darbības apjomu uzņēmumos.
  Rūpniecība un ražošana, mājas darbs(4 lappuses)
  2009-05-06
 • Prakses atskaite: A/S "Dzintars"

  Uzņēmuma izveidošanās vēsture. Ražošanas veids, darbības virzieni. Darba drošības un ugunsdrošības noteikumi uzņēmumā. Iepazīšanās ar produkcijas sortimentu uzņēmumā. Uzņēmuma organizatoriskā uzbūve. Politika un stratēģija. Uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Materiāli tehniskās sagādes organizācija uzņēmumā. Sagādes galvenie uzdevumi ražošanas uzņēmumā. Sagādes daļas saistība. ar citām uzņēmuma nodaļām. Sagādes daļas darbinieku funkcionālie pienākumi. Izejvielu (preču) sagādes plānošana. Sagādes apjomu noteikšana. Izejvielu piegādes avoti, piegādātāju izvēle. Izvēles kritēriji, izejvielu piegādātāji uzņēmumā. Preču piegādes līgumi. Līgumu saturs, noformēšanas kartība. Izejvielu (preču) piegāde uzņēmumā. Iepērkamo preču daudzumu noteikšana. Piegādes veidi, grafiki. Preču pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes, dokumentu noformēšana, reģistrācija. Noliktavu darba organizācija, noliktavu veidi uzņēmumā. Preču izvietošana un glabāšana noliktavā, glabāšanas režīms, izsniegšana no noliktavas. Preču uzskaite un kontrole noliktavā. Secinājums.
  Rūpniecība un ražošana, atskaite(24 lappuses)
  2010-03-19
 • Prakses atskaite: šūšanas salons SIA "Gojurs"

  Raksturojums. Uzņēmuma izveidošanās vēsture, darbības virziens. Darba drošības un ugunsdzēsības noteikumi uzņēmumā Iepazīšanās ar uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem, ražošanas daļas darbinieku pienākumiem. Ražošanas veida izvēle, ražošanas uzdevumi uzņēmumā. Ražošanas struktūra uzņēmumā. Uzņēmuma nodaļas, to saistība. Ražošanas procesa plānošana uzņēmumā. Ražošanas programmas plānošana. Ražošanas stadijas uzņēmumā. Ražošanas procesam nepieciešamo izejvielu, materiālu sagādes plānošana. Sagādes funkcijas uzņēmumā, sagādes apjoma noteikšana. Izejvielu un materiālu piegādes avoti, piegādātāju izvēle, noteicošie faktori piegādātāju izvēlē. Izejvielu un materiālu piegādes noteikumi un kārtība uzņēmumā. Realizācijas daļas uzdevumi uzņēmumā. Realizācijas daļas pārvaldes struktūra. Darba organizācija realizācijas daļā, saistība ar citām uzņēmuma nodaļām. Realizācijas daļas darbinieku funkcionālie pienākumi. Pieprasījumu un piedāvājumu apstrāde un analīze uzņēmumā, potenciālo klientu piesaistīšana, informēšana par produkcijas sortimentu, apmaksas kārtību, pakalpojumiem utt. Realizācijas tirgus veicināšanas pasākumi uzņēmumā, reklāmas pasākumi. uzņēmumā. Līgumu slēgšanas kārtība ar klientiem. Līgumu veidi un saturs. Pārdošanas līgumu nosacījumu precīzas un savlaicīgas izpildes nodrošināšana uzņēmumā Pārdošanas procesa gaita uzņēmumā. Preču pasūtītāji, pasūtījumu pieņemšanas kārtība, reģistrācija, sagatavošana, dokumentu noformēšana, izsniegšana. Pasūtījumu piegādes veidi klientiem. Realizētas produkcijas uzskaite uzņēmumā. Secinājumi.
  Rūpniecība un ražošana, atskaite(35 lappuses)
  2010-03-15
 • Ražošana

  Biznesa ekonomiskā aprite. Kas ir ražošana? Peļņa — ražošanas motivētāja. Ražošanas izmaksas. Uzņēmuma līdzekļi. Ieguldīto resursu aprite un atražošana. Ražošanas procesa efektivitātes rādītāji. Ražošanas efektivitātes organizēšana.
  Rūpniecība un ražošana, referāts(9 lappuses)
  2009-03-09
 • Ražošana un izmaksas

  Ievads. Ražošanas funkcija. Ražošanas funkcija ar vienu mainīgu ražošanas faktoru Ražošanas funkcija ar diviem mainīgiem faktoriem. Ražotāja līdzsvars. Robežizmaksas. Ražošanas izmaksas ilglaicīgā periodā. Ražošanas mēroga efekts. Izmaksu praktiskais pielietojums.
  Rūpniecība un ražošana, mājas darbs(6 lappuses)
  2009-05-04
 • Ražošanai ir nepieciešami ražošanas resursi

  Eseja par ražošanu Latvijā, kurai ir nepieciešami ražošanas resursi.
  Rūpniecība un ražošana, eseja(1 lappuse)
  2009-12-10
 • Ražošanas apjomu optimizācija un peļņas maksimizēšana pilnīga monopola apstākļos

  Pilnīgs monopols. Monopola veidi. Monopols veidojas. Monopola formas. Pieprasījums monopola apstākļos. Cena ir augstāka par robežieņēmumu. Monopols diktē tirgus cenu. Elastība. Monopolizēta tirgus ekonomiskās sekas. Pilnīgas konkurences un monopola salīdzinājums. Izdevumi, kas saistīti ar monopola saglabāšanu. Cenu diskriminācija. Ieņēmumu pieaugums, samazinot cenu. Cenu diskriminācijas ierobežojumi. Secinājumi.
  Rūpniecība un ražošana, mājas darbs(5 lappuses)
  2009-05-28
 • Ražošanas faktori (2)

  Ražošanas faktori. Dabas resursi jeb "zeme". Cilvēku resursi jeb "darbs". Kapitāls. Informācija. Uzņēmējdarbība.
  Rūpniecība un ražošana, referāts(5 lappuses)
  2011-02-10
 • Ražošanas faktori un uzņēmējdarbība

  Ražošana — ir cilvēka jebkura darbība, kas virzīta uz labumu iegūšanu. Ražošana. Ražošanas faktori. Zeme. Darbs. Kapitāls. Uzņēmējdarbība.
  Rūpniecība un ražošana, konspekts(3 lappuses)
  2009-04-30
 • lappuses:
 • 1
 • 2
Lappuses rādīt pa