Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Lietvedība>Lietvedības dokumentu paraugi

Lietvedības dokumentu paraugi (16 darbi)

Šķirot pēc
 • Akts, izziņa, pilnvara

  Izziņu un pārskata dokumentu. Akts. Ziņojums. Protokols. Izziņa. Paskaidrojums. Pilnvara. SIA "Izoterms" akts par biroja tehnikas norakstīšanu. SIA "Asara" akts par automašīnas norakstīšanu. SIA "Asara" akts par kopēšanas iekārtas norakstīšanu. SIA "Asara" akts par grāmatvedes asistentes darba pieņemšanu. SIA "Asara" izziņa. SIA "Asara" pilnvara.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(6 lappuses)
  2009-05-07
 • Amata apraksts

  Iestādes nosaukums. Struktūrvienības un amata nosaukums. Amata pakļautība. Amata mērķis. Amata pienākumi. Amata tiesības. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība. Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze specialitātē. Amata pildīšanai nepieciešamā sadarbība. Atbildība par darba norisi un rezultātiem.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(3 lappuses)
  2010-01-25
 • Darba līgums

  Vispārīgie noteikumi. Darbinieka pienākumi. Darba devēja pienākumi. Darba apmaksa un materiālā stimulēšana. Darbinieka tiesības. Darbinieka atbildība. Līguma darbības laiks. Līguma noteikumu maiņa.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(3 lappuses)
  2009-02-19
 • Darba līgumu pakete: SIA "Plēsums"

  Četri darba līgumi. Darba līgums ar šoferi. Darba līgums ar sekretāri. Darba līgums ar apsardzes darbinieku. Darba līgums ar grāmatvedi.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(9 lappuses)
  2009-05-25
 • Darba līgumu pakete: tirdzniecības pakalpojumi SIA "Loto"

  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) "Loto" darba līgumu pakete. Ievads. Četri darba līgumi. Darba līgums ar pārdevēju. Darba līgums ar vairumtirdzniecības daļas prečzini. Darba līgums ar menedžeri. Darba līgums ar apkopēju. Darbinieka pienākumi. Darba devēja pienākumi. Darba laiks un atpūtas laiks. Secinājumi.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(10 lappuses)
  2009-05-18
 • Dibināšanas līgums: reklāmas pakalpojumi SIA "SRA Latvija"

  SIA "SRA Latvija" dibināšanas līgums. Līguma priekšmets. Sabiedrības dibināšanas kārtība. Sabiedrības pamatkapitāla veidošanas principi. Daļas atsavināšana citai personai. Sabiedrības organizatoriskā struktūra. Konfidencialitāte. Izdevumi. Savstarpējo strīdu atrisināšana. Tiesību deleģēšana. Līguma darbības laiks. Dibinātāju kontroles tiesības. Līguma labošana vai papildināšana. Atbildība.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(4 lappuses)
  2009-02-19
 • Dienesta brauciena plānojums. Izraksts. Rīkojums

  Dienesta brauciena plāns. Izraksts. SIA "Marcipāns" biedru sapulces protokols. Rīkojums. Par nosūtīšanu komandējumā.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(4 lappuses)
  2009-12-21
 • Dokumentācija: tūrisma pakalpojumi SIA "Tūrists"

  Līgums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tūrists" dibināšanas kapitāla daļu saraksts. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību statūti. Dibināšanas sapulces protokols.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(15 lappuses)
  2009-02-19
 • Ēkas nomas līgums

  Līguma priekšmets. Nomnieka tiesības un pienākumi. Iznomātāja tiesības un pienākumi. Garantijas. Norēķinu kārtība. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, papildināšana un laušana. Noslēguma noteikumi.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(5 lappuses)
  2009-04-08
 • Īres līgums: dzīvokļa īre

  Līguma priekšmets. Līguma termiņš. Īres maksa un norēķinu kārtība. Pušu saistības. Līguma pirmstermiņa pārtraukšana. Līguma slēdzēju pušu atbildība. Garantijas. Papildus noteikumi.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(3 lappuses)
  2009-02-19
 • Īres līgums: dzīvokļa īre (2)

  Dzīvokļa īres līgums. Līguma priekšmets. Īres maksa. Līgumslēdzēju saistības. Termiņi. Atbildība, zaudējumu atlīdzība, strīdu izskatīšana. Līguma izbeigšanās. Konfidencialitāte. Sankcijas. Nepārvaramā vara. Pārējie noteikumi. Līgumslēdzēju juridiskās adreses. Pušu paraksti.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(4 lappuses)
  2009-04-27
 • Lietvedības pamati

  Dokumentu noformēšanas tehniskās prasības. Lietu nomenklatūra. Lietu veidošanas pamatprasības. Glabāšanas laiki. CV (Curriculum vitae). Pilnvara. Kļūdas lietvedībā. Lietvedības dienests.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(12 lappuses)
  2009-11-01
 • Mācību materiāls Lietvedībā

  Pase. Autora uzruna mērķauditorijai. Mācību apguves plāns. Lietvedība, tās patamuzdevumi, funkcijas. Lietvedības būtība un saturs. Lietvedība iestādes darbībā. Dokumenta funkcijas un nozīme. Dokumenta jēdziens, tā informatīvā un juridiskā funkcija. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumenta noformēšanas vispārīgās un tehniskās prasības. Pārvaldes dokumenta veidlapa. Veidlapas iedalījums zonās. Dokumentu grupēšana pēc dažādām pazīmēm. Dokumenta rekvizīti. Valsts ģerboņa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēls. Dokumenta autora nosaukums. Iestādes reģistrācijas numurs. Dokumenta autora pasta adrese. Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekļiem. Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu. Apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu. Dokumenta veida nosaukums. Dokumenta izstrādāšanas, izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukums. Dokumenta datums. Dokumenta numurs. Saņemtā dokumenta datums un numurs atbildes dokumentā. Adresāts. Teksta satura atklāsts. Dokumenta teksts. Teksta pielikuma uzraksts. Norāde par pievienotajiem dokumentiem. Paraksts. Zīmoga nospiedums. Dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu. Dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta tālruņa numurs. Dokumenta rekvizītu izvietojums. Dokumenta dienesta atzīmes. Rezolūcija. Atzīme par dokumenta kontroli. Vīza. Atzīme par iepazīšanos ar dokumentu saturu. Atzīme par dokumenta izpildi. Atzīme par dokumenta datu ievadīšana informācijas sistēmā. Atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu. Dienesta atzīmju izvietojums. Pārvaldes dokumenti. Rīkojuma dokumenti. Rīkojumi. Rīkojumu veidi. Rīkojumi par iestādes darbības jautājumiem. Rīkojumi par personāla sastāvu. Rīkojums par darbinieka komandējumu. Lēmumi. Izziņu un pārskatu dokumenti. Akts. Protokols. Pilnvara. Izziņa. Organizatoriskie dokumenti. Organizatorisko dokumentu veidi, funkcijas, lietošanas nosacījumi. Instrukcija. Nolikums. Statūti. Noteikumi. Amata apraksts. Līgums. Sarakstes dokumenti. Dienesta vēstules. Iesniegums. Paskaidrojums. Ziņojums. Personāla dokumenti. Dzīves apraksts jeb curriculum vitae. Autobiogrāfija. Raksturojums. Rekomendācija. Dokumentu aprite uzņēmumā. Saņemto dokumentu kustības un izpildes kārtība. Nosūtāmo dokumentu kustība. Iekšējās lietošanas dokumentu kustība. Dokumentu reģistrācija. Dokumenta oriģināla atvasinājumi. Dokumenta dublikāts. Dokumenta izraksts. Dokumenta noraksts. Dokumenta kopija. Lietu nomenklatūra. Lietu nomenklatūras funkcijas un lietošanas nosacījumi. Lietu nomenklatūras izstrādāšana un noformēšana arhīva darbs. Lietas veidošana un apdare. Dokumentu sadalīšanas principi. Dokumentu sadalīšana pa glabāšanas termiņiem. Lietu izskatīšana pa lapām. Lietas vāka noformēšana. Lapu numerācija. Apliecinājuma ieraksts. Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts. Lietas šūšana. Lietu apraksts. Dokumentu iznīcināšanas kārtība.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(97 lappuses)
  2010-01-21
 • Privatizēta nekustamā īpašumu pirkuma līgums

  Privatizēta nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar pirmpirkuma tiesībām. Līguma priekšmets. Pirmpirkuma tiesības. Īpašuma nodošanas noteikumi. Līguma summa un norēķinu kārtība. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība. Nepārvaramas varas apstākļi. Līguma stāšanās spēkā, tā darbības termiņš, grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība. Īpaši noteikumi. Noslēguma noteikumi. Pušu rekvizīti.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(3 lappuses)
  2009-03-19
 • Statūti: būvniecības un inženierijas pakalpojumi SIA "AAA"

  SIA "AAA" Dibināšanas sapulces protokols. SIA "AAA "Kapitāla daļu saraksts. Līgums par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dibināšanu. Līguma priekšmets. Sabiedrības dibināšanas kārtība. Pamatkapitāls, tā veidošanas kārtība. Līguma noteikumu izmaiņas un laušana. Atbildība par līguma noteikumu neievērošanu.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(6 lappuses)
  2009-05-07
 • Uzņēmuma biroja telpu remonta līgums

  Uzņēmuma līgums par biroja telpu remontu. Līguma priekšmets. Uzņēmēja pienākumi. Pasūtītāja pienākumi. Līguma summa un norēķinu kārtība. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība. Papildu noteikumi. Citi nosacījumi.
  Lietvedība, dokumenta paraugs(4 lappuses)
  2009-03-19