Izvērstā meklēšana
 
 
 
Sākums>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikas kursa darbi

Makroekonomikas kursa darbi (21 darbi)

Šķirot pēc
 • Ārvalstu investīcijas Latvijā: struktūras un dinamikas analīze

  Ievads. Darba mērķis ir, balstoties uz teoriju un statistikas datiem, noskaidrot investīciju būtību, kādi ir to veidi un iespējamie investīciju riski, un veikt ārvalstu investīciju Latvijā dinamikas un struktūras analīzi laika posmā no 2004.-2008. gadam.Investīciju teorētiskie aspekti. Investīciju jēdziens un būtība. Investīciju klasifikācija. Ārvalstu tiešās investīcijas. Ārvalstu investīcijas Latvijā dinamika. Ārvalstu investīcijas Latvijā struktūra. Secinājumi. Pielikums (4 lpp.).
  Makroekonomika, kursa darbs(21 lappuse)
  2010-03-16
 • Cilvēka dzīves līmeņa teorētiskais pamatojums

  Ievads. Darba mērķis: apzināt cilvēku dzīves līmeni, nosakot tā struktūru un rādītājus. Dzīves līmeņa būtība. Demogrāfiskā situācija. Dzimstība. Mirstība. Veselības aprūpe. Politiski ekonomiskā situācija. Iekšzemes kopprodukts (IKP). Nodarbinātība. Formālā izglītība. Zinātniski tehniskais progress. Mājsaimniecības ienākumi un struktūra. Sabiedrības ekonomiskās attīstības nosacījumi. Ikgadējais reālā iekšzemes kopprodukta pieauguma temps. Reālā iekšzemes kopprodukta pastāvīgs pieaugums uz vienu iedzīvotāju ilgstošā periodā. Īstenā uzkrājumu (investīciju) norma. Kultūrvide. Ekoloģija. Iedzīvotāju etniskais sastāvs. Neformālā izglītība. Nobeigums.
  Makroekonomika, kursa darbs(20 lappuses)
  2009-10-26
 • Darbaspēka tirgus un nodarbinātības politika Latvijā

  Ievads. Darba mērķis: izpētot un izanalizējot darbaspēka tirgu un nodarbinātības politiku Latvijā no 2000.-2008. gadam, sniegt priekšlikumus nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai. Darbaspēka tirgus un nodarbinātības politika, tos raksturojošie lielumi. Darba tirgus, darbaspēka tirgus pieprasījums un piedāvājums. Bezdarbs un tā formas, pilnīga nodarbinātība. Nodarbinātības jēdziens un būtība. Nodarbinātības politika. Darbaspēka tirgus raksturojums Latvijā. Nodarbinātības analīze Latvijā. Darba samaksa un tās ietekme uz nodarbinātības līmeni Latvijā. Bezdarba analīze Latvijā. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji Latvijā. Anketu analīze. Anketa strādājošajiem. Anketa bezdarbniekiem. Nodarbinātības politika Latvijā. Nodarbinātības politikas dokumentu un normatīvo aktu analīze. Nodarbinātības veicināšanas pasākumi Latvijā 2002.-2007. gadā. Nodarbinātības tendences 2008.-2009. gadā. Secinājumi un priekšlikumi. Pielikums (8 lpp.).
  Makroekonomika, kursa darbs(28 lappuses)
  2010-03-01
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana

  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana VID RRI Ziemeļu rajona nodaļā. Ievads. Darba mērķis ir izpētīt vai Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas process ir pietiekami efektīvs, labi izstrādāts, ar kādām problēmām ir jāsastopas un kādi ir iespējamie problēmu risinājumi. VID RRI un Ziemeļu rajona nodaļas attīstības vēsture, struktūra, galvenie uzdevumi un raksturojums. Valsts ieņēmuma dienesta nepieciešamība un attīstības vēsture. Valsts ieņēmuma dienesta struktūra un darbības principi. VID RRI Ziemeļu rajona nodaļas raksturojums, uzdevumi un funkcijas. VID RRI Ziemeļu rajona nodaļas struktūra, organizācijas struktūra. Funkciju sadalījums. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra. Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Nodokļu aprēķināšana. Cīņa ar algām "Aploksnēs". Aplokšņu algas. Iedzīvotāju ienākuma kontrole Latvijā. Secinājumi un priekšlikumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(34 lappuses)
  2010-03-24
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīme saimnieciskajā darbībā

  Ievads. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā viens no nodokļu sistēmas galvenajām sastāvdaļām. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa vispārējs raksturojums. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības. Saimnieciskās darbības ienākumu uzskaite un nodokļa aprēķināšanas noteikumi. Saimnieciskās darbības uzsākšana, reģistrēšanās. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, veicot saimniecisko darbību. Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, veicot saimniecisko darbību. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana. Nodokļa sloga no saimnieciskās darbības izvērtējums. Secinājumi un priekšlikumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(40 lappuses)
  2010-03-26
 • Inflācija (5)

  Ievads. Vispārīgi par inflāciju. Pieprasījuma inflācija. Izmaksu inflācija. Inflācijas sekas. Inflācija un bezdarbs. Uzdevumi. Atrisinājumi. Kopsavilkums.
  Makroekonomika, kursa darbs(16 lappuses)
  2009-06-03
 • Inflācija (8)

  Ievads. Kursa darba mērķis ir iepazīties ar inflāciju un izvirzīt priekšlikumus, kuri varētu palīdzēt cīņā pret inflāciju. Inflācijas būtība un cēloņi. Inflācijas veidi. Inflācijas sekas. Patēriņa preču indekss. Inflācijas ierobežošanas politika. Inflācija Latvijā. Nobeigums.
  Makroekonomika, kursa darbs(25 lappuses)
  2009-10-06
 • Inflācija (9)

  Ievads. Darba mērķis, kuru izvirzīju, rakstot šo darbu, ir izpētīt inflācijas nozīmi valsts ekonomikā un tās attīstību Latvijā. Inflācija, tās iedalījums un piemēri. Pieprasījuma inflācija. Izmaksu inflācija. Latvijā nav pieprasījuma inflācijas. Inflācija iedalījums pēc lieluma. Latvija stagflācija žņaugos. Inflācijas aprēķināšana. Patēriņu cenu indekss. Inflācijas temps. Ražotāju cenu indekss. Privātā patēriņa cenas. Inflācijas sekas. Inflācijas spirāle. Kas cieš no inflācijas? Kas iegūst no inflācijas? Inflācijas inerce. Inflācijas un bezdarba sakarība. Filipa līkne. Izmaiņas Filipa līknē.Valdības politika attiecībā uz inflāciju. Inflācija Latvijā. Inflācija Latvijā 2004. gadā. Inflācija sāk uzņemt apgriezienus. Turpinās cenu kāpums. Kāpums rimšoties. Pusgadā pieaugums. Kārtējais rekords. Inflācijas spirāle? Augstākā inflācija. Inflācijas kāpums stabilizējas. Prognozes. Secinājumi un priekšlikumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(26 lappuses)
  2009-10-06
 • Inflācijas līmenis un inflācijas samazināšanas politika Latvijā

  Ievads. Darba mērķis ir analizēt inflācijas cēloņus un sekas Latvijas Republikā, pieauguma tempus, kā arī izvērtēt Latvijas valdības izstrādāto pretinflācijas plānu. Inflācijas teorētiskais apskats. Inflācijas jēdziens un tās ekonomiskā būtība. Inflācijas raksturotājlielumi un to aprēķins. Inflācijas izmaksas un sekas. Inflācijas veidi. Pretinflācijas politika. Inflācijas analīze Latvijā. Inflācijas analīze laika posmā no 2001.-2007.g. Inflācijas statistiskais raksturojums Latvijā. Galvenie inflācijas cēloņi. Inflācijas ietekme uz Latvijas ekonomiku. Realizētā pretinflācijas politika Latvijā un tās novērtējums. Secinājumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(26 lappuses)
  2010-03-29
 • Investīcijas

  Ievads. Investīcijas, to jēdziens un raksturojums. Maksājuma Bilance. Investīciju pārvaldīšana. Investīciju klasifikācija. Latvijas ieguldījumi ārvalstīs. Latvijas tiešās investīcijas uz Šveici. Latvijas tiešās investīcijas uz Zviedriju, Vāciju un Krieviju. Ārvalstu tiešās investīcijas. Ārvalsts investīcijas Latvijā. Ārvalsts tiešas investīcijas uz Latviju. Latvijas kredītreitings. Secinājumi. Pielikums (16 lpp.).
  Makroekonomika, kursa darbs(33 lappuses)
  2009-12-14
 • Investīcijas un Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP)

  Ievads. Darba mērķis ir analizēt un apkopot maksimāli pieejamo informāciju, kas ļautu izdarīt secinājumus par investīcijām, to ietekmi uz Latvijas iekšzemes kopproduktu un to nozīmi Latvijas makroekonomikas attīstībā. Investīcijas. Nefinanšu investīcijas. Finanšu investīcijas. Investīcijas Latvijā no 1990. — 1999. gadam. Nefinanšu investīcijas. Ārvalstu investīcijas. Investīciju klimats Latvijā. Investīcijas nākotnē. Valsts investīciju programma (VIP). Iekšzemes kopprodukts (IKP). Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP). Investīciju ietekme uz Latvijas (iekšzemes kopproduktu) IKP. Secinājumi. Darbs ir ilustrēts ar attēliem.
  Makroekonomika, kursa darbs(24 lappuses)
  2009-03-19
 • Kopienas resursu izmantošana sociālajā darbā makro praksē

  Kursa darba mērķis ir teorētiski pētīt kopienas resursu izmantošanu sociālajā darbā makro līmenī. Ievads. Kopienas resursu jēdziena izpratne sociālajā darbā. Kopienas jēdziens. Kopienas resursu jēdziens. Sociālais darbs makro praksē. Kopienas resursu izmantošana sociālajā darbā. Nevalstiskās organizācijas. Reliģiskās organizācijas. Valsts iestādes. Secinājumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(19 lappuses)
  2010-02-24
 • Latvijas ārējās tirdzniecības analīze

  Ievads. Darba mērķis - eksporta un importa statistisko rādītāju apkopošana un analīze. Statistikas jēdziens un statistikas zinātnes rašanās. Statistiskie rādītāji. Absolūtie lielumi. Relatīvie lielumi. Vidējie lielumi. Dinamikas izmaiņu rādītāji. Variācijas rādītāji. Secinājumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(26 lappuses)
  2010-02-18
 • Latvijas eksporta struktūra un dinamika

  Ievads. Darba mērķis: vairāk uzzināt, kāda ir Latvijas eksporta struktūra un dinamika, kā arī iegūt jaunas zināšanas un informāciju 5 gadu laikā par eksporta situāciju Latvijā. Eksports. Eksporta struktūra. Vidējie lielumi. Eksporta dinamika. Dinamikas rindas. Dinamikas rindu vidējie lielumi. Dinamikas rindas pamattendences. Secinājumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(26 lappuses)
  2010-03-19
 • Latvijas meža resursi

  Ievads. Referāta mērķis ir izpētīt Latvijas meža resursus. Latvijas meža un tā resursu raksturojums. Meža nozīme valsts ekonomikā. Meža resursu apjomu vērtējums. Meža resursu ekonomiskās vērtēšanas metodes. Latvijas meža resursu un koksnes produkcijas vērtējums un attīstības tendences. Koksnes izejmateriāli. Koksnes izmantošana enerģētikā. Produkcija ar augstu pievienoto vērtību. Zāģmateriāli. Koksnes plātnes (kokskaidu plātnes, saplākšņi u.c.) Papīrs un papīra izstrādājumi. Meža atjaunošana. Secinājumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(19 lappuses)
  2009-11-05
 • Netiešie nodokļi

  Anotācija. Ievads. Teorētiskā daļa. Nodokļu teorijas pamatnostādnes. Pievienotās vērtības nodoklis. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācijas kārtība. Pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periods. Akcīzes nodoklis. Akcīzes nodokļa likmes. Akcīzes nodokļa atvieglojumi. Akcīzes nodoklis naftas produktiem. Akcīzes nodokļa vispārējās likmes naftas produktiem. Ar nodokli netiek aplikti tie naftas produkti. Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par izlietoto dīzeļdegvielu atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem. Muitas nodoklis. Praktiskā daļa. Netiešo nodokļu īpatsvars Latvijā. Agrofirmas "Tērvete" netiešo nodokļu iemaksas un nodokļu atskaitījumi taksācijas gada laikā. Agrofirmas "Tērvete" atmaksājamais akcīzes nodoklis naftas produktiem. Akcīzes nodokļa iemaksas. Samaksātais akcīzes nodoklis par alus ražošanu agrofirmā "Tērvete". Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi. Netiešo nodokļu veiktās iemaksas alus ražošanā un tirdzniecībā. Netiešo nodokļu veiktās iemaksas alus ražošanā un tirdzniecībā. Netiešo nodokļu veiktās iemaksas naftas tirdzniecībā 1999. gadā. Muitas nodokļa maksājumi. Muitas un akcīzes nodokļa maksājumi. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi. Nobeigums.
  Makroekonomika, kursa darbs(19 lappuses)
  2009-05-27
 • Speciālo ekonomisko zonu nodokļu režīmi Latvijas Republikā (LR).

  Speciālās ekonomiskās zonas Latvijas Republikā (LR). Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības statusa iegūšana. Nodokļu atvieglojumi speciālās ekonomiskā zonas teritorijā. Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Īpašuma nodoklis speciālajās ekonomiskajās zonās. Pārējie nodokļi. Citi atvieglojumi speciālajās ekonomiskajās zonās. Brīvostas uzņēmuma statusa iegūšana. Speciālo ekonomisko zonu un brīvostu brīvās zonas. Nodokļu režīms brīvajās zonās. Pievienotās vērtības un muitas nodokļa režīms. Akcīzes nodoklis. Īpaši atbalstāmie reģioni. Nodokļu atvieglojumi īpaši atbalstāmajos reģionos. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Uzņēmu ienākuma nodoklis. Citi atvieglojumi īpaši atbalstāmajos reģionos. Secinājumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(26 lappuses)
  2009-03-16
 • Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) funkcijas

  Ievads. Darba mērķis: ir iepazīties un izprast Valsts ieņēmuma dienesta (VID) funkcijas. Valsts ieņēmumu dienesta darbības mērķi un uzdevumi. Valsts ieņēmumu dienesta attīstības vēsture. Valsts ieņēmumu dienesta darbības mērķi un uzdevumi. Valsts ieņēmumu dienesta mērķi. Valsts ieņēmumu dienesta galvenie uzdevumi. Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi nodokļu administrēšanā. Nodokļu kontrole un tās nozīme. Nodokļu kontrole. Nodokļu kontroles mērķi. Nodokļu kontroles veidi. Nodokļu kontroles process. Valsts ieņēmumu dienesta kontrolē esošie nodokļi. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņi. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu tiesības un atbildība. Valsts ieņēmumu dienesta loma un funkcijas Latvijas finanšu sistēmā. Valsts ieņēmumu dienesta loma Latvijas finanšu sistēmā. Latvijas budžeta struktūra. Nodokļu ieņēmumi. Valsts ieņēmumu dienesta funkcijas. Galvenās muitas pārvaldes funkcijas. Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales reģionālo iestāžu funkcijas. Valsts ieņēmumu dienests Eiropas Savienībā (ES). Secinājumi un priekšlikumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(40 lappuses)
  2010-03-29
 • Valsts ieņēmumu dienests

  Ievads. Uzņēmuma, organizācijas vieta un loma Latvijas ekonomikā. Attīstība pēdējos 3-5 gados. Vieta un loma Latvijas ekonomikā. VID (Valsts ieņēmumu dienests) Rīgas rajona nodaļas loma LR (Latvijas Republikas) budžeta ieņēmumu veidošanā. Mārketings uzņēmumā, organizācijā. Organizācijas iesaistīšana starptautiskajās programmās. Organizācijas struktūra un informācijas plūsmas organizācijas principi, kontroles amplitūda. Organizācijas struktūra, tās analīze. Informācijas plūsmas organizācijas principi, tās analīze. Personāla vadīšana organizācijā. Uzņēmuma, organizācijas finansiālo rezultātu analīze. Organizācijas stratēģiskā plānošana un attīstības iespējas. Stratēģiskais plāns, tā periods, saturs. Apakšnodaļu stratēģiskie plāni, to saturs. Attīstības perspektīvas. Vieta un loma Eiropas Savienībā (ES). Secinājumi. Priekšlikumi.
  Makroekonomika, kursa darbs(25 lappuses)
  2009-03-05
 • Valsts nodokļu politika pārejas periodā uz tirgus ekonomiku

  Valsts nodokļu politika pārejas periodā uz tirgus ekonomiku (tiek arī atspoguļota nodokļu būtība, funkcijas , veidi un likmes). Ievads. Valsts nodokļu politika pārējas periodā uz tirgus ekonomiku. Nodokļu sistēma 1991.-1994. gadā. Fiskālā reforma un nodokļu politika 1995.-1997. gadā. Nodokļu funkcijas un veidi. Ekonomiskā efektivitāte. Vienkārša administrēšana. Elastīgums. Objektivitāte. Politiskā atbildība. Nodokļu politika. Lafēra līkne. Nodokļu būtība un funkcijas. Nodokļu veidi un likmes. Lafēra līkne. Nodokļu teorijas pamatnostādnes. Nodokļa subjekts, nodokļa parādnieks, nodokļu kreditors. Nodokļu likmes.
  Makroekonomika, kursa darbs(24 lappuses)
  2009-06-04
 • lappuses:
 • 1
 • 2
Lappuses rādīt pa